واژه ی زیبای “پرستار” یعنی:


پ: پیمان خون بستن برای مهر و ایثار


ر: رفتن به سوی خدمت خلق


س: سربلند و ساده زیست و سختکوش


ت: تکمیل کننده کار طبیبان


ا: الگوی او مظهر تقوا، زینب کبری(س)


ر: راضی و خوشنود از رحمت خدا.


دست خدا به همراهت ای دست سرشار از عاطفه و مهر. دعای همه


 دردمندان بدرقه راهت ای سینه لبریز از ایمان و یقین. دستت همیشه گرم 


ای نگران چشم های خسته و بیمار. خدا پشت و پناهت ای باغبان گل های


 پژمُرده و شاخه های شکسته. نسیم رضایت خدا گوارای وجودت ای جلوه


 گاه فداکاری و صبر،ای اسوه نیکوکاری، ای پرستار.